Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas


PATVIRTINTA

Biržų rajono Germaniškio pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2011m. balandžio 12 d

įsakymu Nr.  O-65/2

 

 

BIRŽŲ RAJONO GERMANIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Germaniškio pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos (toliau tekste – Komisija) darbo reglamentas (toliau tekste – Reglamentas) nustato šios komisijos veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbo grupė sudaroma iš, mokyklos vadovo, vieno 1-4 klasių auklėtojo, dviejų mokytojų, dėstančių 5-10 klasėse ir Nem. Radviliškio  seniūnijos atstovo.
  3. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Biržų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Germaniškio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymais.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

  1. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos uždaviniai – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlikti kitas su Vaiko gerove susijusias funkcijas.
  2. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

5.1.   kiekvienais metais nustatyti mokyklos prevencinio darbo prioritetus ir kryptis, suderinti juos su mokyklos administracija, nagrinėti prevencinio darbo klausimus, įgyvendinti teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;

  1. nagrinėti mokinių nenoro lankyti mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių pažeidimus;

6.1.   tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

6.2.   vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;

6.3.   organizuoti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymus;

6.4.   teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl darbo tobulinimo;

6.5.   teikti siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;

6.6.   teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo;

atlikti kitas švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas;

  1. įvykus krizei mokykloje, organizuoti krizės valdymo priemones.

 

 

 

III. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

  1. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia  Komisijos pirmininko balsas.
  2. Komisijos sprendimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių.

10.  Posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.

11.  Komisijos pirmininkas:

10.1. organizuoja Komisijos darbą;

10.2. nustato Komisijos posėdžio laiką ir vietą;

10.3. pasirašo Komisijos posėdžio protokolą;

10.4. pateikia Komisijos posėdžio metu priimtus siūlymus dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, inicijavimo Germaniškio pagrindinės mokyklos direktoriui.

10.5 paveda Komisijos nariams surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti;

11.  Komisijos sekretorius:

11.1. informuoja Komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą ir jiems pateikia posėdžio darbotvarkę;

11.2. parengia ir pateikia Komisijos nariams su svarstomu klausimu susijusius dokumentus;

11.3.  rašo Komisijos posėdžio protokolą;

12.  Komisijos posėdyje ar pasitarime gali dalyvauti kviestiniai dalyviai: Germaniškio pagrindinės mokyklos pedagoginiai darbuotojai, seniūnijų, Biržų rajono savivaldybės institucijų, besirūpinančių Vaiko gerove darbuotojai;

13.  Komisijos posėdžiai neprotokoluojami, jei visų komisijos narių nuomonė sutampa. Rašomas sprendimas. Jei nagrinėjamu klausimu kyla diskusijos, nevedančios prie susitarimo, rašomas protokolas;

14. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus informaciją, kuri yra vieša.

 

 

_________________________________________

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2021 Visos teisės saugomos
Sprendimas: webmanija.lt